phong trào thi đua yêu nước

Hiệu quả phong trào thi đua yêu nước trong công chức, viên chức, lao động

Phong trào thi đua yêu nước trong công chức, viên chức, công nhân lao động luôn được duy trì, phát triển và ngày càng phát huy có hiệu quả, góp phần