Phụ nữ Năm Căn

Phụ nữ Năm Căn khởi nghiệp

Những năm qua, phong trào khởi nghiệp đã được các cấp Hội Phụ nữ huyện Năm Căn phát động, bước đầu mang lại hiệu quả. Hợp tác xã Bánh phồng tôm