Sản lượng tôm

7 tháng, xuất khẩu tôm chỉ đạt hơn 40% kế hoạch

Thông tin từ Sở Công thương Cà Mau cho biết, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh đến nay chỉ đạt 520,1 triệu USD, bằng 43,3% kế hoạch; riêng xuất khẩu tôm