sản phẩm động vật

Nghiêm ngặt trong kiểm soát, kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật nhập tỉnh

Thời điểm này, nông hộ và các cơ sở chăn nuôi trên địa bàn tỉnh đang tập trung tái đàn, tăng đàn, nhằm đáp ứng nhu cầu thực phẩm cho thị