sáng kiến

Chưa mạnh dạn đề xuất sáng kiến, giải pháp hiệu quả trong công tác cải cách hành chính

Theo UBND tỉnh Cà Mau, hoạt động cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn trong những tháng đầu năm đã có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ hồ sơ