Chưa mạnh dạn đề xuất sáng kiến, giải pháp hiệu quả trong công tác cải cách hành chính

Cá nhân, tổ chức đến giao dịch mức độ hài lòng rất cao

Theo UBND tỉnh, trong những tháng đầu năm, công tác chỉ đạo, điều hành CCHC tiếp tục được lãnh đạo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt, trong đó chú trọng việc giải quyết những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, người dân khi tham gia giải quyết TTHC. Đa số các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố kịp thời xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch CCHC năm 2020 tại cơ quan, đơn vị; triển khai thực hiện nghiêm các ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về CCHC.

Bên cạnh đó, tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức (CC,VC) trong việc giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân được nâng lên, được cá nhân, tổ chức đến giao dịch đánh giá mức độ hài lòng rất cao, trên 97%; tỷ lệ hồ sơ giải quyết TTHC đúng hạn và trước hạn cao, trên 99%; thực hiện tốt việc xin lỗi tổ chức, cá nhân khi xảy ra tình trạng giải quyết TTHC trễ hạn. Tỷ lệ cán bộ, công chức lãnh đạo cấp sở; CC,VC lãnh đạo cấp phòng; cán bộ, công chức cấp xã đạt chuẩn cao. Tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến và thực hiện dịch vụ bưu chính công ích đã có những chuyển biến tích cực, tăng hơn rất nhiều so với cùng kỳ.

Đa số các đơn vị thực hiện tốt việc sử dụng phần mềm VIC để xử lý văn bản đến, văn bản đi; tỷ lệ cán bộ, CC,VC sử dụng phần mềm VIC cao, đặc biệt là cấp tỉnh đạt 100%. Việc sắp xếp, tinh gọn các đơn vị của tỉnh được đẩy mạnh, đã giảm 20 đơn vị, 24 phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Theo UBND tỉnh, đã qua, nhiều địa phương, đơn vị chưa mạnh dạn đề xuất sáng kiến, giải pháp hiệu quả trong cải cách hành chính.

Phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng các mục tiêu đề ra

Song, trong hoạt động CCHC những tháng đầu năm cũng ghi nhận nhiều hạn chế. Trong đó, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị trong công tác giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân từng lúc chưa quyết liệt; chưa mạnh dạn đề xuất sáng kiến, giải pháp hiệu quả trong công tác CCHC của tỉnh. Vẫn còn trường hợp giải quyết hồ sơ của cá nhân, tổ chức bị trễ hạn; việc triển khai dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến tuy có chuyển biến nhưng tiến độ thực hiện vẫn còn chậm so với yêu cầu. Một bộ phận CC,VC làm việc tại Bộ phận một cửa có thái độ thiếu hòa nhã khi giao tiếp với người dân đến thực hiện TTHC. Phần mềm Một cửa điện tử thường xuyên bị lỗi, gây khó khăn trong công tác giải quyết TTHC.

Từ thực tế của địa phương, UBND tỉnh yêu cầu những tháng cuối năm cần phải tiến hành rà soát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được Chủ tịch UBND tỉnh phân công tại Kế hoạch CCHC năm 2020 nhằm hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng các mục tiêu đề ra. Xây dựng kế hoạch cải thiện, nâng cao Chỉ số CCHC, Chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp với sự phục vụ hành chính. Nâng cao chất lượng soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật; thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản không còn phù hợp; nâng cao trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị, cơ quan tư pháp, đội ngũ công chức làm công tác pháp chế trong công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

Công bố kịp thời 100% TTHC theo quy định; tiếp tục rà soát, rút ngắn thời gian giải quyết nhưng phải đảm bảo tính khả thi, hiệu quả; kiến nghị giảm số lượng thành phần hồ sơ và chi phí thực hiện TTHC; xử lý nghiêm, kịp thời những cá nhân, đơn vị cố tình gây phiền hà trong thực hiện giải quyết TTHC.

Tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18- NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Đẩy mạnh việc tăng mức độ tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập; mạnh dạn chuyển đổi loại hình hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập khi đủ điều kiện; hạn chế tâm lý trông chờ, ỷ lại của các đơn vị vào sự bao cấp của nhà nước về kinh phí hoạt động.

Tiếp tục đầu tư, nâng cao chất lượng sử dụng phần mềm VIC, sử dụng chữ ký số và phần mềm Một cửa điện tử, nhất là đối với các đơn vị cấp xã để đảm bảo tính đồng bộ trên toàn tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về dịch vụ công trực tuyên bằng các hình thức phù hợp, hiệu quả, nhất là việc ứng dụng Zalo trong giải quyết TTHC.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *