sáng tạo kỹ thuật

Phải thực sự quan tâm đến hoạt động khoa học công nghệ và sáng tạo kỹ thuật

Hội thảo do Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh Đoàn tổ chức. Trải qua 6 kỳ Hội thi Sáng tạo kỹ