SIPAS

Phấn đấu tăng nhiều bậc các chỉ số quan trọng

Theo những gì đặt ra, chỉ tiêu trong năm 2020, Cà Mau phấn đấu tăng ít nhất 5 bậc vị trí xếp hạng của Chỉ số cải cách hành chính (PAR