tài nguyên du lịch tự nhiên

Du lịch Quốc gia Mũi Cà Mau Kỳ 31: Phát triển du lịch dựa trên tài nguyên du lịch tự nhiên

Đất Mũi (huyện Ngọc Hiển) có nhiều tiềm năng phát triển du lịch, đặc biệt là lợi thế phát triển sản phẩm du lịch dựa trên tài nguyên du lịch tự