tiếp công dân

Nhiều chuyển biến tích cực trong tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) đã có nhiều chuyển biến tốt, kịp thời xử lý và giải quyết đơn thư KNTC, tranh chấp của