Nhiều chuyển biến tích cực trong tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Theo đánh giá của UBND tỉnh, thời gian qua, công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC có nhiều chuyển biến tích cực. 6 tháng đầu năm nay, so với cùng kỳ năm trước, số đoàn đông người giảm (giảm 17 đoàn, 138 người) và không có phát sinh vụ việc mới, mà chủ yếu là các vụ việc đã có quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật nhưng vẫn còn một số người không đồng tình và tập trung đông người khiếu nại.

So với năm trước, mặc dù tổng số đơn tiếp nhận tăng, nhưng đơn khiếu nại và đơn tố cáo thuộc thẩm quyền giảm (đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giảm 10 đơn, tương ứng 8,26%, trong đó khiếu nại sai chiếm 70,45% trong tổng số đơn đã giải quyết; đơn tố cáo thuộc thẩm quyền giảm 19 đơn, tương ứng 48,71%).

Theo đánh giá của UBND tỉnh, thời gian qua, việc yêu cầu, giải quyết yêu cầu, khiếu nại, tố cáo của người dân được nhiều cơ quan, địa phương thụ lý đạt nhiều kết quả tích cực.

Qua kết quả giải quyết KNTC đúng đã góp phần khôi phục lại những quyền và lợi ích chính đáng của công dân; mặt khác, kịp thời phát hiện và xử lý những hành vi vi phạm pháp luật nhằm giữ gìn kỷ cương, trật tự tại cơ sở, tạo lòng tin của người dân vào chính quyền và cơ quan quản lý nhà nước. Việc đối thoại trong quá trình giải quyết khiếu nại được chú trọng hơn trước, qua đó giúp cho người khiếu nại nắm đầy đủ về chính sách pháp luật, đồng thời cũng giúp các bên hiểu rõ thiện chí của nhau, từ đó quyết định giải quyết khiếu nại tạo được sự đồng thuận cao.

Ngoài ra, qua đối thoại giúp làm rõ nội dung, yêu cầu của người khiếu nại, giúp cho việc giải quyết khiếu nại được thấu tình đạt lý; các bên, nhất là người khiếu nại, được giải thích cặn kẽ và thuyết phục, nên từ bỏ những đòi hỏi vô lý; khi ban hành quyết định giải quyết, các bên tự nguyện thi hành. Khi đối thoại, thông qua việc trả lời và giải thích các quy định của pháp luật, các bên tham gia đối thoại còn được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về KNTC nói riêng và pháp luật nói chung.

Theo đánh giá của UBND tỉnh, mặc dù đã ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực, tuy nhiên tại một số đơn vị, trong quá trình giải quyết khiếu nại chưa đảm bảo thời gian quy định, còn một số vụ việc giải quyết quá hạn; trong quá trình giải quyết khiếu nại quyết định hành chính (giải quyết lần đầu), yêu cầu của người khiếu nại và kết quả xác minh nội dung khiếu nại còn có khác nhau, nhưng người giải quyết khiếu nại lần đầu không tổ chức đối thoại.

Một số ít cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân năng lực còn hạn chế, nên công tác tham mưu, giải thích, hướng dẫn thực hiện kết quả giải quyết KNTC chưa đạt hiệu quả cao. Một số đơn thư chưa đảm bảo điều kiện để thụ lý, nhưng cán bộ tiếp dân vẫn nhận đơn mà chưa hướng dẫn cặn kẽ cho người dân, từ đó dẫn đến việc người dân khiếu nại nhiều lần. Một số địa phương vẫn còn tình trạng ủy quyền cho cấp phó thực hiện việc tiếp công dân định kỳ, chưa gắn kết việc tiếp công dân với giải quyết KNTC, dẫn đến người dân có tâm lý thiếu tin tưởng vào kết quả giải quyết, tiếp tục KNTC.

Công tác tuyên truyền pháp luật về KNTC chưa phong phú, chưa gắn kết nhiều bộ phận. Một số trường hợp người dân chưa hiểu rõ các quy định của pháp luật nên tiếp tục khiếu nại trong khi vụ việc đã được giải quyết đúng pháp luật.

Trên cơ sở thực tế đặt ra, đối với công tác này, UBND tỉnh yêu cầu cần tăng cường tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về Luật Khiếu nại năm 2011, Luật Tố cáo năm 2018, Luật Tiếp công dân và các văn bản hướng dẫn thi hành, đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền thực hiện các chính sách bồi thường, giải tỏa thu hồi đất, tái định cư… đến cán bộ, nhân dân để mọi người hiểu rõ và chấp hành đúng các quy định của pháp luật, không để tình trạng khiếu kiện đông người, phức tạp hoặc vượt cấp, nhất là trong thời gian diễn ra đại hội đảng các cấp.

Thủ trưởng sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các cấp thực hiện nghiêm túc chế độ thủ trưởng tiếp công dân; thực hiện tốt công tác đối thoại trực tiếp với công dân. Các ngành chức năng, trong phạm vi nhiệm vụ được giao, định kỳ thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về KNTC, gắn với công tác hòa giải ở cơ sở đối với Chủ tịch UBND cấp dưới, thủ trưởng cơ quan chuyên môn cùng cấp, để kịp thời chấn chỉnh hạn chế, yếu kém, qua đó nâng cao chất lượng giải quyết KNTC và công tác hòa giải ở cơ sở. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thi hành các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo đã có hiệu lực pháp luật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *