tín dụng chính sách

Giai đoạn 2015-2020, nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp cho 28.757 hộ thoát nghèo bền vững

Nguồn vốn tín dụng chính sách (TDCS) ủy thác qua các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác trong giai đoạn 2015-2020 đã giải ngân cho 124.120 lượt hộ