tín dụng chính sách xã hội

Tín dụng chính sách xã hội – đòn bẩy giúp dân thoát nghèo

Những năm qua, nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) tỉnh đã trở thành một trong những động lực quan trọng giúp người dân giảm nghèo, có

Ngày càng xác định rõ vai trò, vị trí của tín dụng chính sách xã hội

Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị-xã hội và các ngành liên quan ngày càng xác định rõ vai trò, vị trí của tín