tinh thần

Gương mẫu như Trưởng ấp Phan Văn Vũ

Mục tiêu trọng yếu của Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Trong