tình yêu biển đảo

Thêm tự hào dân tộc và tình yêu biển, đảo

Hành trình “Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương” đã góp phần lan tỏa, giáo dục lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, tình yêu biển đảo, tình yêu