tổ chức cán bộ

Khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế trong công tác tổ chức cán bộ

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác tổ chức cán bộ trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến