Khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế trong công tác tổ chức cán bộ

(ảnh minh họa)

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, bên cạnh những mặt tích cực, hiện còn một số cơ quan, đơn vị, địa phương còn nhiều sai sót trong công tác tổ chức cán bộ, như: thiếu thủ tục, sai trình tự, thiếu thành phần hồ sơ; đặc biệt có nơi thực hiện chưa đúng, đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch nên tạo thắc mắc, nghi ngờ, phát sinh phản ảnh, kiến nghị, dư luận không tốt…

Công tác đánh giá, xếp loại, tinh giảm biên chế thực hiện chưa tốt, còn nể nang, hình thức. Một số trường hợp bố trí, sử dụng còn tùy tiện, cảm tính, chưa phù hợp năng lực, trình độ của công chức, viên chức. Một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức làm công tác tham mưu về công tác tổ chức cán bộ còn hạn chế về năng lực, bản lĩnh…

Theo đó, Chủ tịch tỉnh yêu cầu kịp thời khắc phục ngay những hạn chế, thiếu sót trong công tác tổ chức cán bộ tại các cơ quan, đơn vị. Tăng cường giám sát, thanh tra, kiểm tra công tác này, trong đó tập trung vào công tác tuyển dụng, sử dụng, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức.

Thực hiện việc phân công, bố trí cán bộ, công chức, viên chức theo đúng Đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt. Trong thời gian 36 tháng kể từ khi Đề án vị trí việc làm được phê duyệt, những trường hợp không sắp xếp, bố trí hoặc đào tạo chuẩn hóa thì phải thực hiện tinh giảm biên chế theo quy định.

Chú trọng công tác quy hoạch, kịp thời phát hiện, bổ sung những nhân tố mới, đảm bảo nguyên tắc “động” và “mở” trong quy hoạch cán bộ. Quan tâm bố trí cán bộ, công chức, viên chức có năng lực, đạo đức, chuyên môn phù hợp và kinh nghiệm thực tiễn làm công tác tổ chức cán bộ.

Chủ tịch tỉnh giao Sở Nội vụ tăng cường theo dõi, tổ chức thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý hoặc đề xuất xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *