trí thức

Tiếp tục phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học – công nghệ

Đây là một trong những nhiệm vụ công tác trọng tâm trong năm 2019 của Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (Liên hiệp) đã đề ra tại