Tiếp tục phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học – công nghệ

Trong năm qua, Liên hiệp đã thực hiện tốt vai trò, vị trí là tổ chức chính trị – xã hội của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ của tỉnh; thực hiện tốt nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội; hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ.

Công tác tập hợp, phát huy đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ của tỉnh được ủng hộ rất cao. Hiện nay, hội thành viên và hội viên liên kết là 26 hội, với trên 15.500 hội viên hoạt động trên tất cả các lĩnh vực khoa học và công nghệ. Phối hợp tốt với các sở, ngành, các hội thành viên và hội viên liên kết kịp thời tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học và kỹ thuật, phổ biến các thành tựu khoa học – kỹ thuật vào sản xuất và đời sống của nhân dân.

Trong năm, Liên hiệp đã tham gia phản biện, giám định xã hội 3 dự án, chương trình: Giám định “Tình hình trường học các cấp trong tỉnh tụt chuẩn quốc gia”, “Tình hình thực hiện đầu tư xây dựng các khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh” và phản biện “Dự án tu bổ, chỉnh trang, nâng cấp Đền thờ Vua Hùng tại xã Tân Phú, huyện Thới Bình”.

Tổ chức và tham gia thành công các cuộc thi, hội thi về sáng tạo khoa học – kỹ thuật cấp tỉnh và toàn quốc.

Trong năm 2019, Liên hiệp tỉnh tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, phát triển hội thành viên; đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; phát huy vai trò, vị trí tổ chức chính trị – xã hội trong việc tập hợp, đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học – công nghệ; đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, tư vấn, phản biện và giám định xã hội; quan tâm tôn vinh trí thức, tổ chức tốt các hoạt động giải thưởng, hội thi, cuộc thi.
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *