khoa học công nghệ

Tiếp tục phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học – công nghệ

Đây là một trong những nhiệm vụ công tác trọng tâm trong năm 2019 của Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (Liên hiệp) đã đề ra tại

Phải thực sự quan tâm đến hoạt động khoa học công nghệ và sáng tạo kỹ thuật

Hội thảo do Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh Đoàn tổ chức. Trải qua 6 kỳ Hội thi Sáng tạo kỹ