Tiếp tục lấy ý kiến đến ngày 15/1/2020 về nhiệm vụ quy hoạch dài hạn tỉnh Cà Mau

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, đây là quy hoạch tổng thể các lĩnh vực vào một quy hoạch, là cơ sở để phấn đấu trong 5 năm, 10 năm, tầm nhìn đến năm 2050. Yêu cầu việc xác định nhiệm vụ quy hoạch phải đúng, đủ, để khi lập quy hoạch chính thức đảm bảo chất lượng cao.

“Chúng ta lập quy hoạch trong điều kiện chưa có quy hoạch tổng thể vùng ĐBSCL, cũng như chưa có định hướng lớn. Thật sự là khó khăn”, Chủ tịch UBND tỉnh nêu thực tế. Tuy nhiên, để làm cơ sở cho đại hội đảng bộ cấp huyện và tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh, nhiệm vụ quy hoạch phải được vạch ra, định hướng lớn phải được chỉ rõ để làm căn cứ, định hướng nhiệm vụ đưa vào báo cáo chính trị trình đại hội đảng bộ cấp huyện.

Ông Nguyễn Như Triển, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu kinh tế miền Nam (đơn vị tư vấn) thuộc Viện Chiến lược phát triển (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết, nhiệm vụ quy hoạch được trình bày lần này đặt ra 19 nhiệm vụ với 32 nội dung mà các sở, ngành, địa phương phải thực hiện theo trình tự, thời gian nhất định. Phấn đấu hoàn thiện nhiệm vụ quy hoạch trong quý I/2020, trình Chính phủ phê duyệt để sớm triển khai thực hiện.  

“Quy hoạch tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050” sẽ là công cụ quan trọng để tỉnh Cà Mau chỉ đạo quản lý, điều hành phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo môi trường, quốc phòng – an ninh; đồng thời là căn cứ pháp lý cho các nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội phát triển trên địa bàn tỉnh trong thời kỳ tới.

Nhiệm vụ quy hoạch trong thời gian tới cần xem trọng nội dung không gian đô thị trên cơ sở đánh giá các yếu tố tạo đột phá phát triển.

Tỉnh đã tổ chức hội nghị trước đó về nội dung này, song tại hội nghị lấy ý kiến lần này, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải vẫn chưa hài lòng vì vẫn còn nhiều vấn đề cần được tham vấn nhằm hoàn thiện quy hoạch mang tính chính xác, toàn diện, có tầm nhìn mang tính dự báo.

Chủ tịch UBND tỉnh gợi mở các vấn đề lớn trên lĩnh vực nông nghiệp, giao thông, công thương… trong đó nhấn mạnh đến các yếu tố, những định hướng trọng điểm mang tính đột phá khi hình thành những dự án, công trình có tác động lớn, làm thay đổi toàn diện trên các lĩnh vực của địa phương mang tầm nhìn dài hạn.

Giao các ngành, các địa phương tiếp tục lấy ý kiến trong nội bộ một cách trách nhiệm, khoa học, đến ngày 15/1/2020 tổng hợp gửi về Trưởng Ban Chỉ đạo xem xét, cho ý kiến lần cuối trước khi hoàn thiện đề cương nhiệm vụ quy hoạch tổng thể, làm cơ sở trình các Bộ, ngành Trung ương, Chính phủ xem xét.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *