trọng điểm

Hoạt động khoa học và công nghệ sẽ đi vào trọng tâm, trọng điểm

Trong thời gian qua, Cà Mau đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tăng cường và đẩy mạnh hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN;); triển khai và tổ