Trường THPT Phan Ngọc Hiển

Học tập Bác để khẩu hiệu không là hình thức

Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đang là cuộc vận động lớn mà tất cả các cấp, ngành, các địa