Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2019

Làm cho môi trường biển, đảo xanh – sạch hơn

Tuần qua, tại thị trấn Rạch Gốc, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Tỉnh đoàn và UBND huyện Ngọc Hiển tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng “Tuần