vai trò

Gương mẫu để tạo niềm tin trong nhân dân

Để làm tròn vai trò, trách nhiệm, thời gian qua, mỗi người cán bộ Mặt trận trong tỉnh đã rất gương mẫu, rèn đức, luyện tài để công tác Mặt trận