văn bản quy phạm pháp luật

Triển khai văn bản quy phạm pháp luật mới

Ngày 23/9, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai các văn bản quy phạm pháp luật đợt 2 năm

Hoàn thiện khuôn khổ pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Sáng ngày 16/10, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy