xóa nghèo

Tiến tới xóa nghèo và giảm nghèo bền vững

Thực hiện Chương trình hành động của Huyện ủy Cái Nước về đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững nhiệm kỳ 2016 - 2020, Ban Thường vụ Huyện