Tập trung phát huy nội lực để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Bí thư Tỉnh ủy Dương Thanh Bình đề nghị các cấp, các ngành phải nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, để thực hiện hoàn thành cao nhất Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đã đề ra.

Không xuất hiện yếu tố mới, đột phá

Đánh giá tại Hội nghị cho thấy, trong quá trình thực hiện nghị quyết không xuất hiện yếu tố mới mang tính đột phá, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội; nguồn vốn đầu tư công giảm mạnh; hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội của tỉnh còn yếu kém, chưa đồng bộ; tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai diễn biến phức tạp… Ước thực hiện đến cuối nhiệm kỳ có 12/20 chỉ tiêu đạt và vượt. Trong 8 chỉ tiêu dự kiến không đạt, có đến 6 chỉ tiêu về kinh tế, 2 chỉ tiêu xã hội.

Nhìn lại thực hiện nửa nhiệm kỳ cho thấy, tốc độ tăng trưởng kinh tế còn thấp so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội; cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm; chưa có giải pháp đủ mạnh, phù hợp khắc phục những khó khăn mới nảy sinh để phát triển kinh tế, nhất là các khâu đột phá chiến lược. Sản xuất ngư, nông, lâm nghiệp phần lớn còn manh mún, nhỏ lẻ, năng suất thấp, chưa hình thành nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa quy mô lớn. Xây dựng và triển khai thực hiện các đề án, chương trình phát triển nông nghiệp, thủy sản còn chậm; xác định các ngành hàng chủ lực của tỉnh chưa rõ, giải pháp đầu tư phát triển chưa hiệu quả.

Trên lĩnh vực văn hóa – xã hội, công tác quản lý trường, lớp, đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục chưa chặt chẽ; xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia gặp khó khăn. Công tác quản lý đất đai, xây dựng một số nơi chưa chặt chẽ, nhất là quản lý đất lâm nghiệp, đất công chưa đúng quy định.

Ô nhiễm môi trường ở một số nơi chưa được kiểm soát hiệu quả; thu gom, xử lý chất thải còn gặp nhiều khó khăn. Các nhiệm vụ, giải pháp về chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng triển khai chưa đồng bộ, từng lúc còn bị động, lúng túng. Công tác phối hợp giữa các cơ quan tư pháp từng lúc thiếu chặt chẽ; giám định tư pháp một số lĩnh vực còn vướng mắc; một số vụ án, vụ việc còn kéo dài thời gian, gây dư luận không tốt. Một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa tự giác và nghiêm túc học tập nghị quyết của Đảng. Việc đánh giá cán bộ ở một số tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị chưa thực chất, còn nể nang, né tránh, ngại va chạm; tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình còn yếu. Tính tiền phong, gương mẫu của một số cán bộ, đảng viên thể hiện chưa rõ, trong đó có người đứng đầu cơ quan, đơn vị năng lực yếu kém, chủ quan trong thực hiện nhiệm vụ, để xảy ra sai sót, thậm chí vi phạm, khuyết điểm.

Chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, nhất là nguyên nhân từ sự chủ quan, Hội nghị cho rằng công tác lãnh đạo, điều hành của một số cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các ngành, các cấp có lúc, có nơi chưa quyết liệt, chưa hết trách nhiệm, còn thụ động, trông chờ, đùn đẩy trách nhiệm. Quản lý địa bàn và tổ chức thực thi chức trách, nhiệm vụ được giao ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị còn yếu kém. Sự phối hợp giữa các cấp, các ngành có lĩnh vực chưa chặt chẽ. Công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện từng lúc chưa thường xuyên…

Hội nghị Tỉnh ủy (mở rộng) sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

Tập trung vào một số chương trình, đề án trọng điểm mang tính đột phá

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Bạch Đằng cho rằng cần phải xem việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị là trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Tập thể Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy phải luôn đoàn kết, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc; dự báo sát tình hình, nguồn lực, kịp thời bổ sung nhiệm vụ, có giải pháp tích cực để thực hiện đạt kết quả cao nhất. Cần thực hiện đồng bộ giữa phát triển kinh tế với phát triển xã hội, đặc biệt là chăm lo phát triển nguồn nhân lực, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững; nâng cao đời sống người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, bảo đảm an sinh xã hội. Gắn kết chặt chẽ và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, kiên trì thực hiện các mục tiêu lâu dài, các nhiệm vụ cơ bản, đồng thời tập trung các nguồn lực thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ cấp bách, trước mắt. Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, khắc phục tình trạng trì trệ trong thực hiện nhiệm vụ, chống bệnh quan liêu, hình thức, tạo chuyển biến rõ nét trong từng ngành, lĩnh vực.

Dự báo tình hình trong tỉnh tiếp tục gặp khó khăn, thách thức, Tỉnh ủy Cà Mau đề ra 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện, trong đó tập trung thực hiện có hiệu quá các đề án trên lĩnh vực nông nghiệp, nhất là đẩy mạnh tái cơ cấu thực chất ngành Nông nghiệp, khai thác tối đa dư địa, nội lực nhằm tạo giá trị gia tăng mạnh lĩnh vực ngư, nông, lâm nghiệp để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; tăng cường quản lý các dự án đầu tư xây dựng, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công. Chỉ đạo, thực hiện rà soát, sắp xếp trường, lớp, giáo viên, đảm bảo đúng quy định, khoa học, hợp lý. Hoàn thành hỗ trợ nhà ở người có công với cách mạng và hộ nghèo theo Quyết định số 22 và 33 của Thủ tướng Chính phủ.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Thanh Bình cho rằng, quan điểm phát triển là tập trung phát huy nội lực là chính, kết hợp tranh thủ ngoại lực để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tập trung vào một số chương trình, đề án, lĩnh vực trọng điểm mang tính đột phá được xác định trong Nghị quyết Đại hội và những lĩnh vực mới phát sinh. Siết chặt quản lý chi ngân sách nhà nước, đảm bảo tiết kiệm, đúng luật định. Chủ động quản lý chặt địa bàn, nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên để có chủ trương, giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các cấp ủy đảng, các cấp, các ngành phải nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phát huy tốt truyền thống đoàn kết, ý thức tự lực tự cường, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để thực hiện hoàn thành cao nhất Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đã đề ra.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *