Cà Mau nỗ lực xây dựng nông thôn mới

5 năm qua, tuy còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân đã chung sức, đồng lòng thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) đạt nhiều kết quả bước đầu quan trọng, đã trở thành phong trào sâu rộng trong toàn tỉnh, góp phần thực hiện Nghị quyết số 04 của Tỉnh ủy về xây dựng NTM giai đoạn 2011-2015 và những năm tiếp theo.

Xây dựng lộ giao thông nông thôn ở xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời. Ảnh: LÊ TUẤN

HUY ĐỘNG MỌI NGUỒN LỰC

Với phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm", từ năm 2010 đến nay, tỉnh xây dựng được 2.200km đường giao thông nông thôn và sửa chữa, xây mới 1.825 cây cầu, kinh phí trên 2.700 tỷ đồng; có 78 xã có đường ô tô về đến trung tâm. Toàn tỉnh có khoảng 28% nhà ở nông thôn được xây dựng kiên cố, 47% nhà bán kiên cố. Đến nay, có 65 xã (80%) đạt tiêu chí nhà ở dân cư. Sản xuất nông nghiệp, kinh doanh thương mại, dịch vụ ở nông thôn tiếp tục phát triển; cơ cấu ngành Nông nghiệp chuyển dịch theo hướng tích cực (từ 39% năm 2010 giảm còn 31% năm 2015).

Ứng dụng khoa học công nghệ cao vào sản xuất được chú trọng; năng suất, chất lượng, giá trị cây trồng, vật nuôi từng bước tăng lên. Nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả, bền vững đã và đang được nhân rộng: Cánh đồng lớn trên lúa, nuôi kết hợp nhiều loài thủy sản trên cùng một diện tích, 1 vụ lúa - 1 vụ tôm. Tỷ lệ sử dụng giống lúa cấp xác nhận, giống lúa chất lượng cao chiếm hơn 80%, năng suất lúa tăng 11% so với năm 2010. Diện tích nuôi tôm công nghiệp, quảng canh cải tiến phát triển mạnh; sản phẩm nông nghiệp, thủy sản ngày càng đa dạng, chất lượng tốt hơn.

Nhiều mô hình sản xuất hiệu quả, đời sống người dân nông thôn ngày càng đi lên. Ảnh: Mô hình trồng dưa hấu của nông dân ở xã Lý Văn Lâm, TP. Cà Mau. Ảnh: BẢO LÂM

Về kinh tế hợp tác, từ năm 2010 đến nay thành lập mới 161 hợp tác xã; nâng tổng số toàn tỉnh có 266 hợp tác xã, hơn 6.000 xã viên (trong đó lĩnh vực nông nghiệp có 162 hợp tác xã) và gần 1.700 tổ kinh tế hợp tác, hơn 80 ngàn tổ viên, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Thu nhập bình quân của người dân khu vực nông thôn đạt 28 triệu đồng/người/năm, tăng 1,5 lần so năm 2010. Hiệu quả công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn từng bước nâng lên, bình quân mỗi năm đào tạo nghề hơn 30 ngàn người, giải quyết việc làm trên 35 ngàn người, tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội từ 75% năm 2010, đến cuối năm 2015 giảm còn 69,8%.

Các hoạt động văn hóa, thể thao quần chúng, các lễ hội truyền thống được bảo tồn và phát triển; phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, thực hiện nếp sống văn minh, nâng cao ý thức tự quản cộng đồng; nhu cầu sinh hoạt văn hóa và rèn luyện thể dục - thể thao của nhân dân được đáp ứng tốt hơn. Có 33% ấp được công nhận đạt chuẩn văn hóa 3 năm liền, 21% xã đạt chuẩn “Văn hóa nông thôn mới”. Có 34 xã (42%) đạt tiêu chí văn hóa. Chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, chăm lo người có công, người nghèo, bảo trợ xã hội được thực hiện tốt. Đã vận động gần 600 tỷ đồng Quỹ Vì người nghèo; xây dựng 13 ngàn căn nhà cho người nghèo; giúp hơn 36 ngàn hộ thoát nghèo (bình quân mỗi năm giảm 1,5%); tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 - 2020 toàn tỉnh còn 9,94%, cận nghèo 3,7%. Có 37 xã (45%) đạt tiêu chí hộ nghèo. Cảnh quan và môi trường nông thôn từng bước có chuyển biến tốt hơn, ý thức và trách nhiệm của nhân dân về công tác này được nâng lên, nhiều hộ dân đã tích cực trồng hàng rào cây xanh, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

Trong 5 năm qua, tỉnh cũng đã huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng NTM, với tổng số tiền 4.067 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách Nhà nước các cấp trực tiếp 575 tỷ đồng (chiếm 14%), vốn dân đóng góp (trực tiếp bằng tiền) 770 tỷ đồng và nhiều nguồn vốn khác. Với sự cố gắng của các cấp, các ngành trong tỉnh, mức đạt các tiêu chí NTM tăng nhanh qua từng năm. Đến nay, bình quân mỗi xã đạt 12,5/19 tiêu chí, tăng gấp ba lần so với năm 2010. Đã có 17 xã đạt chuẩn NTM, chiếm tỷ lệ 20,7%. Đối với 25 xã phấn đấu đạt chuẩn xã NTM giai đoạn 2016 - 2020, kết quả bình quân đạt 11,9 tiêu chí. Riêng 6 xã phấn đấu đạt chuẩn NTM trong năm 2016, bình quân đạt 14 tiêu chí, trong đó xã đạt cao nhất 16 tiêu chí, xã đạt thấp nhất 13 tiêu chí.

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI LÀ NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ TRỌNG TÂM

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Bạch Đằng cho rằng, đa số cán bộ và người dân nhận thức rõ về vai trò, trách nhiệm trong xây dựng NTM nên tích cực tham gia thực hiện. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ở nông thôn được tập trung đầu tư xây dựng, nâng cấp; giao thông, điện, nhà ở, công trình cấp nước, vệ sinh môi trường, trạm y tế, trường học... được cải thiện đáng kể; huy động nguồn lực đầu tư ngày càng nhiều hơn, nhân dân đóng góp với tinh thần tự nguyện; không để xảy ra tình trạng nợ đọng sai quy định.

Công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm đạt nhiều kết quả, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân nông thôn được nâng lên. Cảnh quan môi trường, bộ mặt nông thôn nhiều vùng đổi mới; bản sắc văn hóa dân tộc được giữ gìn và phát huy; hệ thống chính trị cơ sở được củng cố, kiện toàn, chất lượng hoạt động có những chuyển biến tích cực; giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội; dân chủ được phát huy, niềm tin của nhân dân đối với các cấp ủy đảng, chính quyền được nâng cao. Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết việc thực hiện xây dựng NTM được thực hiện khá tốt; đã hình thành bộ máy chỉ đạo và tham mưu giúp việc từ tỉnh đến cơ sở, chất lượng hoạt động ngày càng được nâng lên. Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các cấp, các ngành quán triệt và thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng NTM.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Bạch Đằng nhấn mạnh: Thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết số 04 của Tỉnh ủy khóa XIV. Trong đó, tập trung chỉ đạo, khắc phục các mặt còn hạn chế, yếu kém thời gian qua, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm: Đổi mới hình thức tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và sự đồng thuận của nhân dân trong xây dựng NTM. Tiếp tục xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên, bền vững, không chạy theo thành tích. Mục tiêu là để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân; xây dựng nông thôn có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phù hợp; cơ cấu kinh tế và hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn phát triển nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ, phát triển nông thôn với đô thị. Đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, toàn diện của các cấp ủy đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của các cấp chính quyền, nhất là phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, lấy kết quả thực hiện Chương trình xây dựng NTM là một trong các nội dung, tiêu chí để kiểm điểm, đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội bằng các chương trình, giải pháp hành động cụ thể, thiết thực.


Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn