Đảng bộ, quân và dân tỉnh Cà Mau lấy việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm nền tảng, kim chỉ nam cho mọi hành động

Đoàn đại biểu tỉnh Cà Mau chụp ảnh cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, tháng 1/2016. Ảnh: TTXVN

Trong tiến trình hội nhập và xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, không chỉ tạo ra cho chúng ta cơ hội để phát triển, hội nhập mà con người còn bị tác động bởi các mặt trái của nó. Vì vậy, hơn ai hết, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các ngành, các cấp phải gương mẫu trong việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh lúc này càng trở nên rất quan trọng và là yêu cầu tiên quyết hiện nay, vừa là nhiệm vụ cơ bản, lâu dài.

Một nhà báo người Úc đã viết: “Không ai có thể trở thành Hồ Chí Minh. Nhưng ở Hồ Chí Minh, mỗi người có thể học một số điều để làm cho mình tốt hơn”. Như vậy, việc đầu tiên mà cán bộ, đảng viên nói chung và các tầng lớp nhân dân nói riêng học tập và làm theo Bác là học tập đức tính cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, đời sống trong sáng, nếp sống giản dị và khiêm tốn, trung thực, chân thành. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Điều đó cho thấy vai trò của cán bộ rất quan trọng đối với sự thành, bại của cách mạng nói chung và từng lĩnh vực công tác cụ thể nói riêng, do đó, ở mỗi giai đoạn, mỗi thời kỳ cần có một đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, đủ tài năng để đáp ứng được những yêu cầu, nhiệm vụ của cách mạng đặt ra.

Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: VĂN ĐỜI

Nhìn lại chặng đường đã qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ tỉnh đã thật sự tạo được nhiều chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong việc tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, đổi mới lề lối làm việc, tác phong công tác; đã có nhiều mô hình, điển hình tiên tiến của tập thể, cá nhân làm theo Bác, góp phần quan trọng thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, giữ vững quốc phòng, an ninh, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Những việc làm, hành động cụ thể làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, như: Tự nghiên cứu học tập nâng cao trình độ; đổi mới lề lối, phong cách làm việc; ý thức trách nhiệm cao trong thực thi công vụ; trung thực, thẳng thắn, mạnh dạn đấu tranh xây dựng nội bộ trong sạch, vững mạnh; sâu sát, gần gũi nhân dân, tôn trọng, lắng nghe ý kiến nhân dân; thường xuyên rèn luyện đạo đức, xây dựng lối sống trong sạch, lành mạnh; thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện tốt dân chủ; nâng cao bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; khiêm tốn, gần gũi nhân dân, tôn trọng cấp dưới đã thật sự in sâu trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, năm 2016, Đảng bộ tỉnh chọn làm năm chỉ đạo để tập trung thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, nhằm chỉ đạo đột phá mạnh lĩnh vực này, tạo nền tảng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2017 và những năm tiếp theo. Qua triển khai thực hiện, bước đầu đem lại hiệu quả thiết thực, tạo lòng tin của nhân dân, của doanh nghiệp đối với các cơ quan nhà nước; tạo môi trường thuận lợi, thông thoáng, tăng cường thu hút đầu tư, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Trong việc thực hiện chủ trương cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, các cấp đã có nhiều đổi mới về phương pháp làm việc; đội ngũ cán bộ, công chức chủ động học tập để nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng công tác và có trách nhiệm hơn trong thực thi công vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được giao; chỉ số cải cách hành chính và chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh được cải thiện đáng kể.

Trong những năm tới, tiến trình phát triển và hội nhập của nước ta, tỉnh ta ngày càng sâu rộng, song song đó sẽ xuất hiện những thời cơ và thách thức mới, do vậy, việc học tập và làm theo những nội dung cơ bản, cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có ý nghĩa hết sức to lớn, đó không chỉ là yêu cầu của cách mạng, mà còn là tình cảm, nguyện vọng của nhân dân ta, của Đảng ta và mọi người Việt Nam yêu nước, góp sức cùng với cả nước thực hiện lời căn dặn của Bác: “Xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh”.

Nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng đó, Đảng bộ, quân và dân tỉnh nhà sẽ tiếp tục làm hết sức mình, quyết tâm thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng, cán bộ, công chức hằng năm. Chúng ta phải quán triệt và tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 1/7/2016 của Tỉnh ủy khóa XV về đẩy mạnh việc học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, phẩm chất đạo đức, lối sống trong đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức thành công việc hằng ngày, thường xuyên, xuyên suốt, làm nền tảng, kim chỉ nam cho mọi hành động, để mỗi người, mỗi tổ chức chúng ta tốt hơn, trong sáng hơn, cổ vũ, động viên mọi người “Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại!”.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn