Sẵn sàng cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Bộ Chính trị đã thống nhất thời gian diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, từ ngày 26-29/10/2020, với 336 đại biểu chính thức tham dự. Đại hội đề ra phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Phát triển”. Đến nay, công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đã cơ bản hoàn tất, đảm bảo chu đáo, trách nhiệm và đúng quy định. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập 3 tiểu ban và 6 tổ giúp việc, ban hành hơn 200 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội nghiêm túc, đạt yêu cầu theo Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương.

Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, các cấp, các ngành, địa phương đã và đang ra sức thi đua thực hiện nhiều công trình, phần việc, hoạt động thiết thực, ý nghĩa, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi; đồng thời thực hiện nghiêm, hiệu quả việc phòng ngừa dịch COVID-19 trước, trong và sau đại hội. Ảnh: Nhiều chương trình văn hóa, văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh được tổ chức.Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, các cấp, các ngành, địa phương đã và đang ra sức thi đua thực hiện nhiều công trình, phần việc, hoạt động thiết thực, ý nghĩa, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi; đồng thời thực hiện nghiêm, hiệu quả việc phòng ngừa dịch COVID-19 trước, trong và sau đại hội. Ảnh: Nhiều chương trình văn hóa, văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh được tổ chức.

5 nhiệm vụ trọng tâm, 4 đột phá phát triển

Văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tiến hành công phu, trách nhiệm. Đến nay, dự thảo Báo cáo chính trị đã qua 9 lần dự thảo và được tiếp thu ý kiến tham gia của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, các nhà khoa học, chuyên gia và các ban, bộ, ngành Trung ương.

Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đánh giá cụ thể kết quả về công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ qua; đồng thời đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Theo dự thảo Báo cáo chính trị, 5 năm qua, Đảng bộ, dân và quân trong tỉnh đã tập trung khắc phục khó khăn, đoàn kết, thống nhất thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đạt kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Dự kiến thực hiện đạt và vượt 13/20 chỉ tiêu chủ yếu, 7 chỉ tiêu không đạt (cơ cấu kinh tế; GRDP bình quân đầu người; tổng vốn đầu tư toàn xã hội; thu ngân sách nhà nước; kim ngạch xuất khẩu; tỷ lệ đô thị hóa; số trường học đạt chuẩn quốc gia).

Hạn chế, khuyết điểm được nêu ra trong Báo cáo chính trị, được đánh giá sát, đúng tình hình: Kết quả đạt được ở một số lĩnh vực chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh; quy mô kinh tế còn thấp; chuyển dịch cơ cấu kinh tế chậm; sản xuất ngư, nông nghiệp thiếu bền vững; hoạt động sản xuất, kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; quản lý nhà nước về quy hoạch, xây dựng, đất đai, môi trường có nơi chưa tốt; chất lượng hoạt động của một số tổ chức trong hệ thống chính trị có mặt còn hạn chế; thực hiện Nghị quyết chưa xuất hiện những yếu tố tạo ra sự bứt phá theo dự báo từ đầu nhiệm kỳ (Cảng biển tổng hợp Hòn Khoai, dự án điện gió Khai Long, Khu kinh tế Năm Căn, phát triển các khu đô thị, các dự án nâng cấp quốc lộ...)…

Cùng với nội dung xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phấn đấu đến năm 2025 là tỉnh phát triển khá của vùng Đồng bằng sông Cửu Long và đến năm 2030 là tỉnh phát triển dẫn đầu của vùng, là nội dung quan trọng của chủ đề Đại hội cũng như mục tiêu tổng quát.

Trên cơ sở đó, dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, được xây dựng trên cơ sở khái quát, cô đọng những kết quả đạt được, hạn chế, yếu kém, nguyên nhân trong quá trình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020; đồng thời đề ra quan điểm, mục tiêu tổng quát, 16 chỉ tiêu chủ yếu, 9 nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 4 đột phá phát triển trong giai đoạn 2020 - 2025.

5 nhiệm vụ trọng tâm đó là: Tranh thủ mọi nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung đầu tư phát triển rõ nét các đô thị động lực: TP. Cà Mau, thị trấn Sông Đốc, thị trấn Năm Căn; một số công trình trọng điểm về giao thông, du lịch. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là đội ngũ cán bộ, công chức, đáp ứng yêu cầu phát triển. Phát triển kinh tế biển nhanh, bền vững. Phát triển du lịch thành ngành kinh tế quan trọng.

Tiếp tục rà soát chặt chẽ nhân sự

Công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo chặt chẽ. Đến nay, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thực hiện xong các quy trình về công tác nhân sự theo quy định; đồng thời xin ý kiến phê duyệt của Bộ Chính trị về chức danh Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025; nhân sự tái cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Đề án nhân sự cấp ủy, Đề án nhân sự Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Đề án nhân sự Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Số lượng nhân sự giới thiệu ứng cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là 56 đồng chí, để bầu lấy 50 đồng chí (Ban Thường vụ 15 đồng chí). Trong đó: Tái cử là 36 đồng chí, tỷ lệ 64,29%; mới tham gia lần đầu 20 đồng chí, tỷ lệ 35,71% (đổi mới hơn 1/3 tổng số cấp ủy viên).

Về cơ cấu: Cán bộ nữ 9 đồng chí, tỷ lệ 16,07%. Độ tuổi: Dưới 40 tuổi 4 đồng chí, tỷ lệ 7,14%; từ 40 - 50 tuổi 30 đồng chí, tỷ lệ 53,57%; trên 50 tuổi 22 đồng chí, tỷ lệ 39,29%. Dân tộc: 1 đồng chí, tỷ lệ 1,78%.

Tất cả nhân sự dự kiến giới thiệu để bầu vào cấp ủy khóa mới (cả các đồng chí tái cử và các đồng chí tham gia lần đầu) đã được rà soát về lịch sử chính trị và vấn đề chính trị hiện nay, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết luận đảm bảo đủ tiêu chuẩn; được cấp ủy nơi cư trú và nơi công tác nhận xét hoàn thành tốt trở lên. Kiểm tra sức khỏe đảm bảo theo quy định. Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhận xét, đánh giá thực hiện chức trách, nhiệm vụ nhiệm kỳ qua đối với từng cán bộ được giới thiệu.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải cho biết, vào ngày 17/9 vừa qua tại Hà Nội, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau về công tác chuẩn bị Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng thống nhất với bố cục, nội dung các dự thảo văn kiện và phương án nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI. Những chỉ đạo về công tác nhân sự tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tiếp tục rà soát chặt chẽ, để xây dựng một tập thể đoàn kết, phát huy sức mạnh, hoàn thành mục tiêu đề ra trong chặng đường mới.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn