Hàng ngàn hecta đất được thu hồi, phục vụ hơn 186 công trình

Theo ông Phan Vân Minh, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cà Mau: “Từ năm 2014 đến nay, tỉnh Cà Mau đã bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, để phục vụ mục đích phát triển kinh tế - xã hội địa phương, được 186 công trình, dự án, với 2.247,2ha đất”.

Trong đó: Đất rừng đặc dụng 15,4ha; đất rừng phòng hộ 23,0ha; đất phi nông nghiệp 20,09ha; diện tích đất nuôi trồng thủy sản, đất rừng sản xuất, đất trồng cây lâu năm là 1.778,41ha. Đất đã hoàn thành giải phóng mặt bằng 1.836,9ha/153 công trình, dự án; tổng số hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng là 5.747 hộ.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cà Mau: Được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở đã và đang tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, nhằm đảm bảo tiến độ, hiệu quả thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh. Lãnh đạo Sở nhận định, công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh cơ bản được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật; diện tích đất đã giải phóng mặt bằng đáp ứng yêu cầu triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội.

Cụ thể, việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đảm bảo công khai, minh bạch và quyền lợi của người có đất bị thu hồi; Luật Đất đai và các văn bản quy định cụ thể về trình tự thu hồi đất. Việc thu hồi đất được thực hiện theo kế hoạch sử dụng đất hàng năm được duyệt và theo Nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua.

Thu hồi đất đúng quy định, đảm bảo các yếu tố phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.Thu hồi đất đúng quy định, đảm bảo các yếu tố phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Việc thu hồi đất để phục vụ mục đích phát triển kinh tế - xã hội địa phương được thực hiện công khai, minh bạch về trình tự, thủ tục, điều kiện thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai và đảm bảo được quyền lợi của người có đất bị thu hồi, quyền lợi của nhà nước và nhà đầu tư. Do đó, đã tạo được sự đồng thuận trong nhân dân.

Bên cạnh đó, công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái đinh cư được thực hiện thường xuyên nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các trường hợp có dấu hiệu vi phạm trong việc thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải quyết kịp thời các yêu cầu, kiến nghị của người có đất bị thu hồi.

Việc tổ chức lấy ý kiến, công khai về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được thực hiện đúng theo quy định tại khoản 2 Điều 69 của Luật Đất đai năm 2013 và Điều 28 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho người có đất thu hồi thực hiện theo quy định tại Điều 93 của Luật Đất đai năm 2013 và Điều 30 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Ông Phan Vân Minh cho biết: “Bên cạnh kết quả đã đạt được, công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng thu hồi đất để phục vụ mục đích phát triển kinh tế - xã hội địa phương còn một số tồn tại, trọng tâm là một số công trình, dự án đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, quyết định thu hồi đất, nhưng chưa có nguồn vốn chi trả; việc xác định giá đất cụ thể mất nhiều thời gian; giá đất cụ thể của loại đất bị thu hồi được ban hành còn thấp hơn giá thị trường.

Việc thực hiện bồi thường về đất nông nghiệp theo giá đất cụ thể thường xác định gần như tương đồng nhau trong khu vực thực hiện dự án, chưa xác định giá cụ thể đến từng thửa đất, nên còn có sự so đo giữa các hộ trong một dự án. Cụ thể: Đối với đất nông nghiệp có vị trí mặt tiền giáp lộ giao thông thường có giá trị cao hơn nhiều lần so với vị trí đất nông nghiệp không tiếp giáp lộ giao thông, nhưng giá đất cụ thể thường xác định gần như tương đồng nhau trong khu vực thực hiện dự án.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn