Tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi

Tỉnh Cà Mau vừa phê duyệt Đề án Đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) năm 2016 - 2017. Đề án nhằm hoàn thiện hệ thống thể chế phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; qua đó, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi, minh bạch cho doanh nghiệp và bảo đảm hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước từ tỉnh đến cơ sở thông suốt, trong sạch, vững mạnh, hiện đại.

Trong những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung triển khai thực hiện công tác CCHC, bước đầu đem lại những kết quả nhất định. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trên các lĩnh vực từng bước được rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện. Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các cơ quan hành chính nhà nước cơ bản được điều chỉnh, sắp xếp phù hợp, quản lý nhà nước ngày càng tốt hơn. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, trong bộ máy hành chính nhà nước từng bước được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Thủ tục hành chính (TTHC) và hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước một số nơi có bước đổi mới; hiệu lực, hiệu quả, kỷ luật, kỷ cương được tăng cường.

Đề án được thực hiện nhằm hướng đến xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp, nâng cao chất lượng phục vụ là chủ yếu.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, công tác CCHC còn nhiều hạn chế, yếu kém. Cụ thể: Một số văn bản quy phạm pháp luật có liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp chậm được sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện; chất lượng văn bản còn hạn chế. Tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính được sắp xếp, kiện toàn nhưng cơ cấu bên trong chưa thật sự tinh gọn, vẫn còn tình trạng trùng lặp, chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ. Một bộ phận cán bộ, công chức thiếu tinh thần trách nhiệm trong công việc, có biểu hiện thoái hóa, biến chất và có hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình giải quyết TTHC. TTHC còn nhiều vướng mắc, gây phiền hà cho tổ chức và công dân; kỷ luật, kỷ cương hành chính nhiều nơi chưa nghiêm; hiệu lực, hiệu quả của quản lý nhà nước còn nhiều yếu kém… Nguyên nhân chủ yếu là sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền và Thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước các cấp thiếu kiên quyết và chưa tập trung cao; chưa có những giải pháp mang tính đột phá trong việc CCHC; kỷ luật, kỷ cương trong CCHC chưa nghiêm.

Từ những tồn tại, hạn chế nêu trên đã dẫn đến kết quả xếp hạng Chỉ số CCHC (PAR INDER) của tỉnh ở mức thấp (năm 2012 xếp hạng 38/63, năm 2013 xếp hạng 42/63, năm 2014 xếp hạng 38/63 tỉnh, thành). Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh hàng năm đều tụt giảm (năm 2011 xếp hạng 32/63, năm 2014 xếp hạng 58/63 tỉnh, thành); qua đó cản trở sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế, yếu kém nêu trên và đẩy mạnh công tác CCHC của tỉnh một cách đồng bộ, toàn diện, tạo ra sự chuyển biến rõ nét về CCHC, đặc biệt là cải cách TTHC, nâng cao tinh thần, trách nhiệm và thái độ phục vụ của cán bộ, công chức đối với tổ chức, công dân, doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo hướng bền vững..., thì việc xây dựng Đề án đẩy mạnh CCHC tỉnh Cà Mau, năm 2016 - 2017 là yêu cầu bức thiết. Đề án sẽ cụ thể hóa và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp thích hợp, giao trách nhiệm cho từng cơ quan, đơn vị và có lộ trình tổ chức thực hiện.

Theo Đề án thì đến năm 2017, đối với cải cách TTHC sẽ thực hiện cắt giảm 100% TTHC thuộc thẩm quyền quy định của UBND tỉnh gây khó khăn, phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Kịp thời công bố 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương và phải được niêm yết, công khai đúng quy định. 100% TTHC phải có quy trình thực hiện. Rút ngắn từ 20 - 30% thời gian giải quyết những TTHC thuộc các lĩnh vực: Đầu tư, xây dựng, tài nguyên và môi trường, thuế, hải quan, điện, Bảo hiểm xã hội...

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải: Quan điểm của tỉnh khi xây dựng Đề án là xây dựng nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp. Từng bước hiện đại nhằm phục vụ tốt cho nhân dân và doanh nghiệp. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, chỉ đạo, điều hành của cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Xác định nhiệm vụ CCHC nhà nước là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá, là động lực thúc đẩy quan trọng, góp phần điều chỉnh cơ cấu kinh tế, thay đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao sức cạnh tranh; quyết định sự phát triển nhanh, bền vững kinh tế - xã hội của tỉnh. CCHC phải được tiến hành đồng bộ, vững chắc, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện tự nhiên và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Kế thừa những kết quả đã đạt được giai đoạn 2011 - 2015 và xem xét điều chỉnh, bổ sung các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới. Về nguyên tắc, tất cả các mục tiêu đề ra, bảo đảm ít nhất phải bằng và phấn đấu cao hơn mục tiêu chung của Chính phủ đã xác định.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn