Sở Công thương: Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính khá tốt

Việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cho tổ chức, cá nhân được đơn vị thực hiện khá tốt. Hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn chiếm tỷ lệ cao (99,96%), là kết quả tích cực được đưa ra sau kiểm tra thực tế về hoạt động cải cách hành chính (CCHC) tại Sở Công thương.

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Công thương đã góp phần đưa hoạt động kinh doanh thương mại tại địa phương phát triển theo chiều hướng tích cực.Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Công thương đã góp phần đưa hoạt động kinh doanh thương mại tại địa phương phát triển theo chiều hướng tích cực.

Theo đoàn kiểm tra CCHC tỉnh, trên cơ sở các văn bản, quy định của cấp trên về CCHC, Sở Công thương đã cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch thực hiện tại đơn vị: Kế hoạch công tác năm; Kế hoạch tuyên truyền, kiểm tra CCHC; Kế hoạch tổ chức đối thoại với người dân, doanh nghiệp... Đồng thời, triển khai thực hiện khá đầy đủ các nhiệm vụ CCHC theo chỉ đạo, phân công của Chủ tịch UBND tỉnh.

Sở đã ban hành Kế hoạch xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 (Kế hoạch số 14/KH-SCT ngày 9/1/2018); tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất chủ trương xây dựng 5 văn bản quy phạm pháp luật, đã ban hành 2 văn bản (đạt 40%); thực hiện rà soát 3 văn bản và báo cáo kết quả theo quy định.

Tuy nhiên, công tác tham mưu văn bản chưa chặt chẽ, 2 văn bản được ban hành thì 1 văn bản bị ngưng hiệu lực và 1 văn bản phải sửa đổi, bổ sung... Đơn vị đã đưa 127 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết về thực hiện tại Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh; thực hiện tốt việc niêm yết công khai và đăng tải TTHC trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh theo quy định, cụ thể: Có 25 TTHC mức độ 2; 54 TTHC mức độ 3 và 48 TTHC mức độ 4.

Việc tiếp nhận và giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân được đơn vị thực hiện khá tốt. Tuy nhiên, vẫn còn TTHC liên thông chưa được tham mưu ban hành quy chế phối hợp. Vì vậy, thời gian và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan chưa quy định rõ, dẫn đến giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân bị trễ hạn.

Kết quả kiểm tra cũng cho thấy, Giám đốc Sở đã quyết định bổ nhiệm, điều động và bổ nhiệm 3 lãnh đạo cấp phòng quy trình, thủ tục bổ nhiệm đúng quy định; đảm bảo về cơ cấu số lượng cấp phó. Tuy nhiên, việc nâng lương thường xuyên, đơn vị thông qua hội đồng lương là chưa đúng quy định; có 3 trường hợp nâng lương trước hạn không đúng đối tượng theo quy định tại Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ; có 3/17 viên chức được bố trí chưa đúng vị trí việc làm (chiếm 17,6%); lý lịch của một số công chức chưa được đóng dấu giáp lai. Đơn vị thực hiện xử lý văn bản đi, đến trên phần mềm VIC so với văn bản thực tế đạt 100%; công chức sử dụng VIC thường xuyên đạt 100%.

Từ kết quả thực tế, đoàn kiểm tra đề nghị Sở Công thương rà soát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã được Chủ tịch UBND tỉnh phân công tại Kế hoạch CCHC năm 2018. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; khẩn trương tham mưu UBND tỉnh thực hiện xử lý Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 10/1/2018 của UBND tỉnh theo đúng quy định.

Tăng cường công tác kiểm tra CCHC đối với các phòng, ban, đơn vị trực thuộc để kịp thời phát hiện, xử lý những mặt tồn tại, hạn chế.

Phối hợp với Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền, khuyến khích tổ chức, cá nhân thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến mức 3, mức 4, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu ban hành quy chế phối hợp giải quyết TTHC liên thông. Tiếp tục sắp xếp, bố trí công chức, viên chức phù hợp với Đề án vị trí việc làm và trình độ chuyên môn; thực hiện tốt việc đóng dấu giáp lai lý lịch công chức, viên chức; khắc phục đối với các trường hợp nâng bậc lương trước hạn đảm bảo phù hợp với quy định.

 

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn