Xây dựng nền quốc phòng toàn dân là nhiệm vụ trọng yếu

“Cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các ngành từ huyện đến xã, thị trấn cần quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng về quân sự, quốc phòng; trên cơ sở đó đề ra chủ trương, biện pháp thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD) của từng ngành, lĩnh vực. Xác định đây là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên để có sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sắc, kịp thời và hiệu quả ở địa bàn”, Bí thư Huyện ủy U Minh, ông Trương Đăng Khoa nhấn mạnh.

Việc xây dựng nền QPTD tạo ra tiềm lực, sức mạnh tổng hợp để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 10 năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền huyện U Minh thường xuyên quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung công tác quốc phòng và nền QPTD: Xây dựng thực lực, tiềm lực về chính trị, tinh thần, văn hóa - xã hội, kinh tế, khoa học - kỹ thuật; lực lượng quân sự, công an từng bước được xây dựng vững mạnh; thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân một cách chặt chẽ; khu vực phòng thủ được quan tâm đầu tư; kinh tế - xã hội huyện luôn giữ vững tốc độ phát triển; hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết toàn dân luôn được củng cố, kiện toàn vững chắc. Bên cạnh đó, địa phương nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ các ngành, các cấp và nhân dân trong huyện về đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và xây dựng nền QPTD được xác định trong các nghị quyết của Bộ Chính trị.

Địa phương được xác định là khu vực phòng thủ then chốt trọng yếu của tỉnh, những năm qua, Huyện ủy, UBND huyện đã tập trung triển khai xây dựng đề án khu vực phòng thủ, xây dựng lực lượng quân sự, công an vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Lực lượng dự bị động viên được xây dựng khá tốt; lực lượng thường trực đạt 86,2% so với biên chế, lực lượng dân quân tự vệ đạt 1,85% so với dân số.

Ngoài ra, Huyện ủy, UBND huyện luôn quán triệt, triển khai cho cấp ủy đảng, các ngành nhận thức đúng đắn vị trí, ý nghĩa mối quan hệ giữa kết hợp kinh tế - xã hội với quốc phòng và ngược lại. Phát huy tốt vai trò của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tập trung xây dựng cơ sở xã, thị trấn vững mạnh toàn diện, xây dựng thế trận lòng dân, thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ cơ sở đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng nền QPTD, thế trận QPTD gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh vững mạnh. Các cơ quan, tổ chức, đoàn thể của huyện, xã, thị trấn luôn phối hợp chặt chẽ trong các hoạt động, nhất là xây dựng nền QPTD, an ninh nhân dân; luôn chủ động phối hợp, tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền trong việc triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, trong xử lý các tình huống xảy ra.

Về thực hiện nhiệm vụ quốc phòng trong thời gian tới, Bí thư Huyện ủy Trương Đăng Khoa yêu cầu các lực lượng, các ngành, các cấp cần phải bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, địa phương; tùy vào chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, từng đơn vị phải tập trung tăng cường sức mạnh phối hợp chặt chẽ để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng nền QPTD, trong đó tập trung làm tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng và toàn dân nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Xây dựng lực lượng công an, quân sự “Chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, coi trọng công tác xây dựng, huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, làm nòng cốt trong công tác thực hiện quốc phòng, quân sự tại cơ sở. Xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu và ngày càng có chất lượng cao trên từng địa bàn; sẵn sàng mở rộng, phát triển khi có tình huống. Tiếp tục tập trung đầu tư xây dựng và phát triển các tiềm lực quốc phòng có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo mục đích chuyển đổi phục vụ nhu cầu quốc phòng, tác chiến phòng thủ khi có vụ việc xảy ra. Đồng thời, phát huy dân chủ rộng rãi, tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân đối với nhiệm vụ quốc phòng…

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn