Hộ nghèo, cận nghèo được miễn một số loại phí, lệ phí

Kỳ họp thứ ba (bất thường), HĐND tỉnh khóa IX, diễn ra trong tuần qua đã quyết nghị nhiều vấn đề quan trọng, trong đó có quyết nghị về các loại phí, lệ phí liên quan đến đời sống người dân.

Phí cấp phép xây dựng vừa được HĐND tỉnh quyết nghị.

Miễn nộp phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ nghèo và hộ cận nghèo

Theo Nghị quyết về Phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hộ nghèo và hộ cận nghèo thuộc đối tượng được miễn nộp phí.

Cụ thể, mức phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân như sau: Đất phi nông nghiệp sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh tại các phường, thị trấn, mức thu 250 ngàn đồng/hồ sơ; đất phi nông nghiệp, sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh tại các xã, mức thu 200 ngàn đồng/hồ sơ; đất ở và các loại đất khác, mức thu bằng 80% mức thu tương ứng nêu trên.

Đối với tổ chức, phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng có các mức: Đất phi nông nghiệp sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh, diện tích dưới 0,5ha là 1 triệu đồng/hồ sơ; diện tích từ 0,5ha đến dưới 3ha, mức thu 2 triệu đồng/hồ sơ; diện tích từ 3ha đến dưới 5ha, mức thu 3 triệu đồng/hồ sơ; diện tích từ 5ha đến dưới 10ha, mức thu 4 triệu đồng/hồ sơ; diện tích trên 10ha, mức thu 6 triệu đồng/ha. Đất ở và các loại đất khác, mức thu bằng 80% mức thu nêu trên tương ứng quy mô diện tích.

Hộ nghèo và hộ cận nghèo cũng là đối tượng được miễn nộp lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản gắn liền với đất, theo Nghị quyết của HĐND tỉnh về vấn đề này.

Lệ phí trên lĩnh vực đăng ký kinh doanh, cấp giấy phép xây dựng

HĐND tỉnh quyết nghị mức thu lệ phí cụ thể: Đối với hộ kinh doanh, phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (ĐKKD) mới, chứng nhận thay đổi nội dung ĐKKD là 150 ngàn đồng/lần; cấp lại Giấy chứng nhận ĐKKD là 75 ngàn đồng/lần.

Phí cấp Giấy chứng nhận ĐKKD mới, chứng nhận thay đổi nội dung ĐKKD, đối với hợp tác xã là 150 ngàn đồng/lần, đối với liên hiệp hợp tác xã là 200 ngàn đồng/lần. Phí cấp Giấy chứng nhận ĐKKD mới, chứng nhận thay đổi nội dung đăng ký hoạt động đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã và của liên hiệp hợp tác xã đều cùng có mức thu 100 ngàn đồng/lần. Phí cấp lại Giấy chứng nhận ĐKKD hợp tác xã là 75 ngàn đồng/lần, của liên hiệp hợp tác xã là 100 ngàn đồng/lần. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã và của liên hiệp hợp tác xã, đồng mức thu 50 ngàn đồng/lần.

Trên lĩnh vực cấp giấy phép xây dựng, theo Nghị quyết của HĐND, mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ là 75 ngàn đồng/giấy phép; cấp giấy phép xây dựng công trình khác, 150 ngàn đồng/giấy phép. Trường hợp điều chỉnh, gia hạn, cấp lại (bản sao) giấy phép xây dựng, mức thu là 15 ngàn đồng/lần.

Nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình nghèo, cận nghèo là các trường hợp được miễn lệ phí này.

Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt

Theo Nghị quyết về Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh, đối tượng nộp phí là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng nước sạch của hệ thống cung cấp nước sạch hoặc tự khai thác nước để sử dụng trong sinh hoạt.

Đối với nơi đã có hệ thống cung cấp nước sạch, mức thu 12% trên giá bán nước bình quân của 1m3 nước sạch chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Đối với nước tự khai thác sử dụng ở những nơi đã có hệ thống cung cấp nước sạch, mức thu 20% trên giá bán nước bình quân của 1m3 nước sạch chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. UBND tỉnh quy định định mức nước sử dụng của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tự khai thác sử dụng và giá bán nước bình quân.

Đối tượng được miễn nộp phí này là: Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân ở các xã thuộc vùng nông thôn và những nơi chưa có hệ thống cung cấp nước sạch; các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân ở địa bàn đang được Nhà nước thực hiện chế độ bù giá để có giá nước phù hợp với đời sống kinh tế - xã hội; nước thải sinh hoạt tập trung do đơn vị quản lý, vận hành hệ thống thoát nước tiếp nhận và đã xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quy định xả thải ra môi trường.

Các Nghị quyết trên có hiệu lực thi hành từ ngày 1/6/2017.

Giảm 405 biên chế so với năm 2015

Kỳ họp thứ ba (bất thường), HĐND tỉnh khóa IX, cũng đã có quyết nghị về tổng biên chế viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập và biên chế các hội có tính chất đặc thù, năm 2017 của tỉnh. Theo đó, có 22.077 biên chế viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh và cấp huyện; trong đó, cấp tỉnh 7.876 biên chế, cấp huyện 13.971 biên chế, dự phòng 230 biên chế.

Tỉnh giao 181 biên chế cho các hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi tỉnh Cà Mau theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết cũng nêu: Cắt giảm 405 biên chế viên chức so với năm 2015. Trong đó, cắt giảm 224 biên chế viên chức trong các đơn vị sự nghiệp; giảm 181 biên chế viên chức do tách số người của các hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi tỉnh thành một mục riêng về biên chế của hội để quản lý cho phù hợp với quy định của pháp luật.
Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn