Uy tín “thương hiệu” cua giống Cái Trăng

LTS: Thời gian qua, thực hiện nghiêm túc, kỳ quyết chủ trương của Đảng, tỉnh Cà Mau đã ban hành và quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiều nghị quyết, kết luận về xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hiệu quả, góp phần tiến tới xây dựng nền hành chính hiện đại. Theo đó, công tác này đạt được kết quả tích cực bước đầu, song cũng gặp phải nhiều khó khăn, trở ngại. Xung quanh vấn đề này, Báo ảnh Đất Mũi có trao đổi với ông Lê Minh Ý, Giám đốc Sở Nội vụ.

Động lực nâng cao ý thức học tập, trình độ trong đội ngũ CB, CC, VC

* Thưa ông, đã qua Cà Mau thực hiện việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CB, CC, VC) như thế nào và đạt được những kết quả tích cực gì?

Ông Lê Minh Ý, Giám đốc Sở Nội vụ: Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị và Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ CB, CC, VC không chỉ là chủ trương, chính sách đúng đắn, hợp lý, mà còn là sự nỗ lực lớn của Đảng, Nhà nước để góp phần nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ CB, CC, VC, tiến tới xây dựng nền hành chính hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Trên cơ sở đó, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Đề án tinh giản biên chế tỉnh Cà Mau, giai đoạn 2015 - 2021. Theo đó, giai đoạn từ năm 2015 đến hết năm 2017, khối các cơ quan nhà nước trong tỉnh phải thực hiện tinh giản 806 trường hợp. Đến nay, đã giải quyết được 455 trường hợp, đạt 56,45% so với kế hoạch. Mặc dù chưa đạt chỉ tiêu, nhưng việc tinh giản biên chế đã đạt được những kết quả tích cực. Đó là giải quyết một số đối tượng dôi dư, đưa ra khỏi bộ máy nhà nước những người làm việc kém hiệu quả, không đạt tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức; về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Từ đó tạo cơ hội để tuyển chọn, bổ sung những người mới có trình độ, năng lực.

Bên cạnh đó, khuyến khích một số đối tượng không đảm bảo điều kiện công tác nghỉ tinh giản (có chính sách hỗ trợ hợp lý), tạo cơ hội đào tạo cho thế hệ mới, góp phần giải quyết thừa, thiếu cục bộ ở một số cơ quan, đơn vị, nhất là đơn vị sự nghiệp giáo dục.

Việc tinh giản biên chế còn là động lực nâng cao ý thức học tập, trình độ trong đội ngũ CB, CC, VC. So với trước khi tinh giản biên chế, CB, CC, VC có trình độ tiến sĩ tăng từ 0,05% lên 0,20%; thạc sĩ tăng từ 5,91% lên 9,19%; đại học giảm từ 86,28% còn 85,80%. Viên chức có trình độ tiến sĩ không tăng, chiếm 0,02%; thạc sĩ tăng từ 1,22% lên 1,82%; chuyên khoa II giảm từ 0,18% còn 0,17%; chuyên khoa I tăng từ 1,63% lên 1,9%; đại học tăng từ 58,68% lên 61,97%.

Tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị góp phần giải quyết thừa, thiếu cục bộ ở một số cơ quan, đơn vị, nhất là đơn vị sự nghiệp giáo dục.

Tăng cường hiệu quả, hiệu suất sử dụng nhân lực

* Cà Mau đã xây dựng Đề án vị trí việc làm. Ông có thể cho biết sự cần thiết của Đề án trong sắp xếp tổ chức bộ máy và nâng cao cht lượng đội ngũ CB, CC, VC?

Ông Lê Minh Ý: Từ năm 2014, tỉnh Cà Mau đã xây dựng xong Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức và Đề án vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh. Định hướng quản lý CC, VC theo vị trí việc làm là hướng đi đúng đắn, góp phần chuyên nghiệp hóa nền công vụ, tăng cường hiệu quả, hiệu suất sử dụng nhân lực trong các cơ quan, đơn vị. Mô hình quản lý theo vị trí việc làm khắc phục được những hạn chế của mô hình quản lý theo ngạch, bậc, do đã cụ thể hóa nội dung từng công việc, yêu cầu năng lực, trình độ chuyên môn của từng vị trí việc làm. Đồng thời khắc phục tình trạng bố trí, phân công CC, VC chéo ngành, trái nghề, xây dựng lại tiêu chí việc làm cụ thể theo từng chức danh phù hợp với vị trí việc làm. Một người có thể đảm trách nhiều công việc, một công việc chỉ giao một người thực hiện, tránh tình trạng đùn đẩy trách nhiệm lẫn nhau, từng bước chuẩn hóa đội ngũ CC, VC chuyên nghiệp.

Việc thực hiện Đề án làm căn cứ để tuyển dụng theo vị trí việc làm, giao chỉ tiêu biên chế; xác định số lượng cụ thể cơ cấu ngạch, chức danh nghề nghiệp trong cơ quan, đơn vị để việc nâng ngạch, chuyển ngạch, thăng hạng chức danh nghề nghiệp phù hợp với vị trí, việc làm, tạo mối tương quan, hợp lý về cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức trong từng cơ quan, đơn vị trong phạm vi toàn tỉnh.

Qua quá trình xây dựng Đề án vị trí việc làm, tỉnh Cà Mau đã trải qua 2 lần xây dựng và phê duyệt Đề án vị trí việc làm (năm 2014 và năm 2016) và được Bộ Nội vụ đánh giá cao tại buổi thẩm định vào ngày 31/12/2015 tại Hà Nội. Riêng Đề án vị trí việc làm của các đơn vị sự nghiệp công lập, hiện các cơ quan, đơn vị đang gấp rút sắp xếp và xây dựng lại để Sở Nội vụ tham mưu trình Hội đồng thẩm định và Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.

Thực hiện Đề án vị trí việc làm từng bước chuẩn hóa đội ngũ công chức, viên chức chuyên nghiệp.

Sẽ cắt giảm 285 biên chế hành chính

* Tỉnh có gặp khó khăn gì trong quá trình tinh gọn bộ máy không, thưa ông?

Ông Lê Minh Ý: Khó khăn trong quá trình thực hiện tinh gọn bộ máy hành chính Nhà nước là: Các văn bản hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương quy định số lượng phòng, ban, chi cục và tương đương thuộc các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện quá nhiều, trong khi đó nhiều phòng, ban, chi cục có thể ghép lại thành một phòng nhưng vẫn đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ. Mặt khác, khi giải thể, hợp nhất, sáp nhập các cơ quan, đơn vị thì liên quan đến lợi ích của mỗi cá nhân, nhất là CC, VC giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; việc sắp xếp, bố trí công việc cho CC, VC phù hợp với trình độ chuyên môn theo vị trí việc làm cũng gặp nhiều khó khăn; công tác giải quyết chế độ, chính sách cho CC, VC dôi dư còn chậm; công tác sắp xếp tổ chức từng lúc, từng nơi còn nể nang trong chỉ đạo thực hiện... Tuy nhiên, yếu tố năng lực, trách nhiệm, sự quyết tâm của tập thể lãnh đạo và cá nhân người đứng đầu ở một số cơ quan, đơn vị chưa cao là khó khăn, rào cản lớn nhất trong quá trình tinh gọn bộ máy nhà nước.

* Phương hướng sắp tới, tỉnh sẽ tiến hành tinh gọn ra sao để bộ máy hệ thống chính trị hoạt động hiệu lực, hiệu quả?

Ông Lê Minh Ý: Để sắp xếp, tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau đã ban hành Quyết định số 459-QĐ/TU ngày 6/11/2017 về thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập xây dựng các đề án và chương trình hành động thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII. Trong đó thành lập Tổ Biên tập xây dựng Đề án và Chương trình hành động thực hiện nghị quyết một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Hội đồng rà soát, thẩm định Đề án vị trí việc làm các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Cà Mau. Qua rà soát, thẩm định, tỉnh Cà Mau dự kiến thí điểm sáp nhập một số cơ quan, đơn vị, tổ chức có chức năng tương đồng; cắt giảm những vị trí trung gian... Qua đó, giảm được 45/270 phòng, ban, chi cục và tương đương (cấp tỉnh 32/157; cấp huyện 13/113); biên chế hành chính cắt giảm 285/2.309 người so với năm 2015

* Xin cảm ơn ông!

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn