Bước tiến quan trọng trong ứng dụng công nghệ thông tin

Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đã tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả, tăng tính phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Đến nay, 100% cơ quan, đơn vị nhà nước trên địa bàn tỉnh có hệ thống mạng LAN kết nối Internet tốc độ cao; 21 cơ quan đảng, nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện được duy trì, kết nối với mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II phục vụ khai thác các ứng dụng dùng chung của tỉnh. Đồng thời, tỉnh đã xây dựng Trung tâm dữ liệu phục vụ tích hợp, kết nối, vận hành tập trung các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh. Đến năm 2019, tỉnh tiếp tục đầu tư Trung tâm dữ liệu dự phòng nhằm đảm bảo cho các hệ thống thông tin hoạt động ổn định, thông suốt và an toàn dữ liệu thông tin. Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tỉnh, một cửa hiện đại cấp huyện, một cửa cấp xã được đầu tư trang thiết bị cần thiết, đảm bảo khai thác có hiệu quả các ứng dụng CNTT phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh, tỉnh đã triển khai ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành (VIC); sử dụng chữ ký số, xây dựng cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử (MCĐT); phê duyệt dự án nâng cấp cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin MCĐT của tỉnh theo các tiêu chí, quy định về chức năng, tính năng kỹ thuật, yêu cầu kết nối theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Chính phủ, dự kiến hoàn thành trong năm nay…

Hiện toàn tỉnh có 9/9 đơn vị cấp huyện và 101/101 đơn vị cấp xã tổ chức bộ phận một cửa theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, tất cả đã ban hành quy chế hoạt động theo quy định. Bộ phận một cửa cấp huyện thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của 303 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện; 14 thủ tục của 2 đơn vị ngành dọc (Công an và Bảo hiểm xã hội); 28 thủ tục của Công ty Điện lực và Công ty Cổ phần Cấp nước Cà Mau). Bộ phận một cửa cấp xã thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của 168 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã; 14 thủ tục của đơn vị ngành dọc (lĩnh vực quốc phòng).

Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin MCĐT của tỉnh được xây dựng và đưa vào vận hành thí điểm năm 2013; đến tháng 1/2017, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo triển khai áp dụng cho tất cả các đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Cổng dịch vụ công của tỉnh có chức năng cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở các mức độ và công khai kết quả giải quyết TTHC. Hệ thống thông tin MCĐT là ứng dụng vừa cung cấp dịch vụ công trực tuyến, vừa hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức giải quyết TTHC theo quy trình một cửa. Điểm nổi bật của phần mềm này là được thiết kế theo dạng công cụ, có thể thay đổi khi thủ tục thay đổi; hỗ trợ xử lý theo quy trình liên thông đối với các thủ tục liên thông.

Hiện nay, việc tiếp nhận, giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh (gồm cả 3 cấp: tỉnh, huyện, xã) đều được thực hiện trên hệ thống thông tin MCĐT của tỉnh.

Đầu năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định phê duyệt dự án nâng cấp cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin MCĐT của tỉnh theo các tiêu chí, quy định về chức năng, tính năng kỹ thuật, yêu cầu kết nối theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Chính phủ, dự kiến hoàn thành trong năm 2020.

Để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho tổ chức, cá nhân trong thực hiện TTHC, tỉnh đã triển khai thực hiện thí điểm việc tổ chức bộ phận một cửa tại trụ sở làm việc của bưu điện đối với 1 đơn vị cấp huyện và 5 đơn vị cấp xã (huyện U Minh; các xã: Hòa Mỹ, Phú Hưng, Tân Hưng và Tân Hưng Đông thuộc huyện Cái Nước; xã Tân Trung thuộc huyện Đầm Dơi). Tại bộ phận một cửa của các đơn vị còn lại, bưu điện đều có bố trí nhân viên trực để thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC.

Thông qua việc ứng dụng CNTT, phần mềm điện tử, các cơ quan, tổ chức nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh dễ dàng trao đổi thông tin, tiếp nhận những ý kiến, kiến nghị với tổ chức, cá nhân dưới dạng thư điện tử, góp phần cải cách hành chính, giảm văn bản giấy tờ, đồng thời tăng cường tính đồng bộ của các ứng dụng giải quyết TTHC.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *