Bước tiến mới ơ về chỉ số chi phí không chính thức

Giải quyết tốt những phản ánh, kiến nghị của công dân, cộng đồng doanh nghiệp là một trong những yêu cầu quan trọng nhằm cải thiện, hướng đến xóa bỏ chi phí không chính thức.

Với nhiệm vụ được giao, những năm qua, Thanh tra tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo ngành thanh tra các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về thanh tra, gắn với công tác tham mưu thủ trưởng cơ quan cùng cấp về quản lý nhà nước, quản lý kinh tế – xã hội; tuân thủ các quy định của mỗi ngành nhằm đảm bảo sự thống nhất; thực hiện thanh tra, kiểm tra theo đúng quy định của pháp luật (không quá một lần/năm); kết hợp thanh tra kiểm tra liên ngành nhiều nội dung trong một đợt thanh tra, kiểm tra, trừ trường hợp thanh tra, kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật rõ ràng.

Theo Thanh tra tỉnh Cà Mau, mặc dù đã có nhiều có cố gắng nhất định, nhưng kết quả chưa như mong muốn, vẫn còn một số việc chưa thực sự tốt. Việc kiểm soát chồng chéo quy mô quá rộng, khi xây dựng kế hoạch còn chồng chéo giữa thanh tra và kiểm tra. Đường dây nóng đã được thiết lập, hộp thư góp ý đã có, nhưng việc tiếp nhận còn ít. Có thể công dân còn chưa quen, e sợ bị “để ý” sẽ khó về sau, nên chưa phát huy hiệu quả ở loại hình tiếp nhận này. Công tác thanh tra, kiểm tra có tập trung hơn, bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị hơn, nhưng số cuộc vẫn còn ít trên bình diện chung.

Để có những kết quả về chỉ số chi phí không chính thức, năm 2019, ngành Thanh tra tỉnh Cà Mau cũng đã xác định và triển khai khá nhiều giải pháp. Trong đó, phân công công chức, viên chức có năng lực, thái độ, trách nhiệm, đạo đức công vụ vào vị trí làm việc trong các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp (DN). Đẩy mạnh việc thực hiện các giải pháp, tiêu chí cụ thể liên quan đến trách nhiệm, chuyên nghiệp, trung thực, kỷ cương, gương mẫu và chống quan liêu. Ngoài ra, bản thân mỗi DN cần kiên quyết hơn trước tình trạng nhũng nhiễu của một số cán bộ công chức, cũng như cần thay đổi tư duy về chi phí “bôi trơn”, nhằm đạt được mục đích. Chỉ khi có sự phối hợp đồng bộ, nhất quán đó, mới có thể là công cụ quan trọng đẩy lùi các tiêu cực liên quan đến chi phí không chính thức của DN.

Song song đó, minh bạch tất cả các thủ tục, quy trình xử lý hồ sơ cũng như quy trình thanh tra, kiểm tra là nhóm giải pháp quan trọng thứ hai, nhằm giảm chi phí không chính thức. Quy trình xử lý hồ sơ càng minh bạch, càng rõ ràng, càng công khai, sẽ tạo ra hành lang giao tiếp bình đẳng giữa DN và cơ quan nhà nước. Do đó, đẩy mạnh cải cách TTHC, đơn giản hóa và công khai, minh bạch các TTHC liên quan đến quá trình thành lập và hoạt động của DN, chính là chìa khóa để giải quyết vấn đề chi phí không chính thức.

Không phải ngẫu nhiên mà PCI đưa chỉ số chi phí không chính thức làm mục tiêu đánh giá, xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; đây là loại chi phí vô hình mà các DN phải gánh chịu, chi phí này được hạch toán vào giá thành sản phẩm, làm tăng giá thành sản phẩm, hệ lụy của nó sẽ làm cho giá trị sản phẩm các DN tăng cao và không đủ sức cạnh tranh trên thị trường.

Việc xác định cải thiện, giảm dần, tiến đến xóa bỏ chi phí không chính thức là nhiệm vụ quan trọng. Mới đây, tại kế hoạch cải thiện PCI năm 2020, được Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND tỉnh, cũng đã xác định chỉ số chi phí không chính thức là 1 trong 6 chỉ số thuộc nhóm cần duy trì, phát huy thêm. Trong đó, cũng đã xác định và phân giao nhiều nhóm nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *