Gần 100% tỷ lệ hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn

Trên 98% hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết đúng hạn và trước hạn.

Theo đó, thời gian qua công tác chỉ đạo, điều hành CCHC tiếp tục được lãnh đạo UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt, trong đó chú trọng việc giải quyết những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, người dân khi tham gia giải quyết TTHC.

Tỷ lệ hồ sơ giải quyết TTHC đúng hạn và trước hạn cao, trên 98%; thực hiện tốt việc xin lỗi tổ chức, cá nhân khi xảy ra tình trạng giải quyết TTHC trễ hẹn. Việc sắp xếp, tinh gọn các đơn vị của tỉnh được đẩy mạnh, đã giảm 16 đơn vị, 19 phòng chuyên môn thuộc các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh. Đa số các đơn vị thực hiện tốt việc sử dụng phần mềm VIC để xử lý văn bản đến, văn bản đi; tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức sử dụng phần mềm VIC cao, trên 92%.

Cũng theo UBND tỉnh, đối với hoạt động CCHC tại địa phương, vẫn tồn tại một số hạn chế: Vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị trong công tác CCHC có lúc chưa quyết liệt, thiếu kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở; công tác thông tin, báo cáo chưa kịp thời, chất lượng còn hạn chế. Một số cơ quan, đơn vị chưa chủ động rà soát, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh rút ngắn quy trình, thời gian giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết. Một số đơn vị có số lượng hồ sơ giải quyết TTHC trễ hạn nhiều: Sở Tư pháp, TP. Cà Mau, huyện Năm Căn, huyện Trần Văn Thời.

Vẫn còn tình trạng bố trí công chức, viên chức chưa đúng Đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt. Chế độ thông tin, báo cáo lĩnh vực công nghệ thông tin ở các huyện, thành phố thực hiện chưa đầy đủ, có 7/9 huyện có một số phòng chuyên môn không báo cáo lĩnh vực công nghệ thông tin (trừ TP. Cà Mau, huyện Thới Bình). Phần mềm một cửa điện tử thường xuyên bị lỗi, gây khó khăn trong công tác giải quyết TTHC.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *