Không đi theo lối mòn!

Bí thư Tỉnh ủy Dương Thanh Bình phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu chủ đề, phương châm của đại hội phải là hành động xuyên suốt cho cả nhiệm kỳ.

Về chọn khâu đột phá, cần xây dựng từ 2 phương án trở lên để có sự cân nhắc, lấy ý kiến rộng rãi trong toàn Đảng bộ, các nhà khoa học, những người quan tâm.

Trong đó lưu ý việc tiếp tục tạo đột phá trong xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là về giao thông, thủy lợi; cần lựa chọn những công trình, dự án trọng điểm làm khâu đột phá, vừa mang dấu ấn nhiệm kỳ, vừa mang tính tầm nhìn chiến lược, xây dựng nền tảng cho tương lai. 

Chỉ đạo tiếp tục xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, coi đây làm khâu đột phá, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh đến yếu tố con người có trình độ cao. Bên cạnh đó, cần lưu ý việc đẩy mạnh phát triển các đô thị ven biển làm nền tảng phát triển kinh tế biển.

Cà Mau là tỉnh nằm trong khu vực ĐBSCL, tuy nhiên vẫn có những khác biệt về vị trí, địa lý, từ đó có những đặc trưng riêng biệt mà không đâu có được – chỉ rõ điều này, Bí thư Tỉnh ủy Dương Thanh Bình đề nghị khi xây dựng văn kiện trình Đại hội tới đây, phải làm rõ những vấn đề mang yếu tố đặc trưng, khác biệt của tỉnh, cả về lợi thế lẫn khó khăn. Nhận diện rõ để vạch ra hướng đi phù hợp, hài hòa, tập trung; có trọng tâm, trọng điểm hơn trong thực hiện giải pháp khắc phục, cũng như tận dụng nhằm khai thác và sử dụng, phát triển bền vững, thích ứng với tình hình thực tế và xu hướng tất yếu của tự nhiên…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *