Năm 2017: Đạm Cà Mau đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế 633 tỷ đồng

Cụ thể, Công ty đặt mục tiêu sản lượng đạm sản xuất đạt 752 ngàn tấn, sản lượng kinh doanh 752 ngàn tấn và khoảng 75 ngàn tấn các loại phân bón khác.

Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất của Công ty dự kiến khoảng 5.328 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 666 tỷ đồng, sau thuế là 633 tỷ đồng.

Trong đó, đối với công ty mẹ, dự kiến tổng doanh thu đạt 5.300 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế khoảng 633 tỷ đồng, tỷ lệ chia cổ tức 9%, nộp ngân sách nhà nước là 50 tỷ đồng.

Ngoài ra, Hội đồng Quản trị Công ty cũng dự kiến tổng nhu cầu vốn đầu tư trong năm 2017 khoảng 540,5 tỷ đồng để mua sắm tài sản, trang thiết bị và xây dựng cơ bản.

Nguồn vốn để đầu tư sẽ được lấy từ vốn chủ sở hữu (288,6 tỷ đồng), phần còn lại sẽ dùng vốn vay và các nguồn vốn khác.

Đối với các chỉ tiêu tài chính, Công ty đã điều chỉnh giảm chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận. Cụ thể, Đạm Cà Mau quyết định giảm doanh thu hợp nhất từ 5.845 tỷ đồng xuống còn 5.092 tỷ đồng, tương ứng giảm 13%; lợi nhuận sau thuế điều chỉnh từ 649 tỷ đồng xuống còn 621 tỷ đồng tương ứng giảm 4%.

Chỉ tiêu doanh thu tuy giảm nhưng đây là kết quả khả quan so với mức sụt giảm của giá ure thế giới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *