cung cấp thông tin

Cung cấp thông tin về tình hình biển, đảo đến cán bộ

Ngày 13/11, tại huyện Năm Căn, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân phối hợp với Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chấn chỉnh công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, TP. Cà Mau; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thực hiện phát ngôn và