cuộc sống

Đưa pháp luật vào cuộc sống

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật thời gian qua được các cấp, các ngành huyện Năm Căn đặc biệt chú trọng, đồng thời được người dân hưởng