Đền ơn đáp nghĩa

Thấm nhuần lời dạy của Bác về đền ơn đáp nghĩa

Cách đây 72 năm, trong bức thư gửi Ban Tổ chức thương binh, liệt sĩ ngày 27/7/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Thương binh là những người đã hy

Cái Nước: Đi đầu trong vận động Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” và thực hiện Đề án xây dựng nhà ở cho người có công

Công tác đền ơn đáp nghĩa gắn với an sinh xã hội là một trong những mục tiêu, nhiệm vụ được huyện Cái Nước đặc biệt quan tâm. Chăm lo đời