hỗ trợ pháp lý

Nhiều chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Những năm qua, công tác hỗ trợ cho doanh nghiệp (DN) phát triển nói chung, hỗ trợ pháp lý (HTPL) nói riêng đã góp phần tạo chuyển biến về nhận thức

Hạn chế rủi ro cho doanh nghiệp từ những chương trình hỗ trợ pháp lý

Nhằm hỗ trợ nhiều hơn nữa về thủ tục, pháp lý trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp (DN), chống các rủi ro pháp lý cho DN và tăng tính