Hòa Mỹ

Cà Mau: Kinh tế hợp tác chậm phát triển

“Qua 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX), kinh tế tập thể của tỉnh có bước chuyển biến khá, nhiều loại hình kinh tế tập thể phát

“Chất lượng” nông thôn Cái Nước sau 10 năm

Là vùng kinh tế nội địa của tỉnh Cà Mau, với xuất phát điểm thấp, kết cấu hạ tầng nông thôn yếu kém, huyện Cái Nước gặp rất nhiều khó khăn