Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Cà Mau: Kinh tế hợp tác chậm phát triển

“Qua 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX), kinh tế tập thể của tỉnh có bước chuyển biến khá, nhiều loại hình kinh tế tập thể phát

U Minh nỗ lực khắc phục hạn, mặn

Theo dự báo của ngành chức năng, mùa khô năm nay sẽ kéo dài đến tháng 5 và diễn biến cũng như những tác hại mà hạn hán và xâm nhập