Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho người làm báo

PGS.TS, Thiếu tướng Phí Đức Tuấn, nguyên Phó Giám đốc Học viện An ninh nhân dân, triển khai chuyên đề tại Lớp tập huấn.

Trong thời gian qua, báo chí đã kịp thời tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thông tin đầy đủ, toàn diện những sự kiện thời sự, chính trị, kinh tế – xã hội của đất nước và quốc tế; đưa tin chính xác, phản ánh đầy đủ tình hình chính trị, kinh tế – xã hội, QP,AN, giữ gìn toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Trong 2 ngày tập huấn, các học viên sẽ được tìm hiểu các chuyên đề về: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, tư tưởng trong tình hình mới; phòng, chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lưc thù địch đối với Việt Nam.

Qua đó, giúp các cán bộ, phóng viên, biên tập viên nắm vững đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế – xã hội gắn với tăng cường, củng cố QP,AN và hoạt động đối ngoại thời kỳ mới, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội, củng cố nền quốc phòng toàn dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *