Cà Mau phê duyệt Đề án sắp xếp các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh

Cà Mau sẽ sắp xếp hệ thống các cơ quan báo in gắn với đổi mới mô hình tổ chức, quản lý, phù hợp xu thế chung và định hướng phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Đài Phát thanh – Truyền hình Cà Mau không cần phải sắp xếp lại

Mục tiêu chung của Đề án là Cà Mau sẽ sắp xếp hệ thống các cơ quan báo in gắn với đổi mới mô hình tổ chức, quản lý theo hướng giảm số lượng cơ quan báo in. Mỗi cơ quan có thể có nhiều ấn phẩm. Các cơ quan báo chí được giao quyền tự chủ tài chính. Nhà nước tập trung đầu tư ngân sách cho một số cơ quan báo chủ lực, thực hiện cơ chế đặt hàng đối với một số báo và tạp chí phục vụ các nhiệm vụ chính trị. Đổi mới hình thức, nội dung các ấn phẩm đáp ứng yêu cầu thông tin chung và thông tin chuyên biệt của từng nhóm độc giả, vùng miền.

Sắp xếp phải trên cơ sở kế thừa, thực hiện đúng tinh thần các văn bản chỉ đạo, định hướng về phát triển báo chí của Trung ương, của Tỉnh ủy và UBND tỉnh; phù hợp xu thế chung và định hướng phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Cà Mau trong hiện tại và sắp tới.

Việc thực hiện sắp xếp phải đảm bảo hiệu quả, khả thi; quá trình điều chỉnh, bổ sung cần được triển khai đồng bộ, kịp thời, thiết thực và tiết kiệm.

Theo đó, tỉnh thực hiện hợp nhất hai cơ quan là Báo ảnh Đất Mũi và Báo Cà Mau thành một cơ quan ngôn luận của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Cà Mau, trực thuộc Tỉnh ủy Cà Mau; xây dựng cơ quan báo chí trực thuộc Đảng bộ tỉnh trở thành cơ quan truyền thông đa phương tiện.

Đối với Tạp chí Văn nghệ Cà Mau: Chuyển từ Tạp chí thành Tạp chí điện tử, hoạt động theo tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ đã được quy định trong giấy phép hoạt động.

Đài Phát thanh – Truyền hình Cà Mau tiếp tục thực hiện theo Đề án “Phát triển toàn diện phát thanh – truyền hình giai đoạn 2018-2020” đã được UBND tỉnh phê duyệt, nên không cần phải sắp xếp lại.

Hợp nhất Báo Cà Mau và Báo ảnh Đất Mũi thành cơ quan ngôn luận của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Cà Mau

Cụ thể với các cơ quan báo in, theo nội dung Đề án, hợp nhất Báo Cà Mau và Báo ảnh Đất Mũi thành một cơ quan báo chí, với tên gọi là “Báo Cà Mau – Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam, Tiếng nói của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Cà Mau”.

Báo Cà Mau là cơ quan truyền thông đa phương tiện, trực thuộc Tỉnh ủy Cà Mau, thực hiện chức năng tuyên truyền, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ở địa phương; phản ánh tâm tư, nguyện vọng của quần chúng Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; cổ vũ tinh thần thi đua yêu nước, động viên quần chúng Nhân dân tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trước mắt vẫn giữ định kỳ phát hành ấn phẩm chính 4 kỳ/tuần, nhưng phải đẩy mạnh cải tiến nội dung, hình thức, từng bước tiến tới phát hành hằng ngày; tổ chức, sắp xếp khoa học, hợp lý về nhân lực, vật lực để phát triển, nâng chất các ẩn phẩm: Báo ảnh Đất Mũi, Cà Mau song ngữ Việt – Khmer nhằm đa dạng hóa loại hình thông tin, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu thông tin của công chúng và thực hiện tốt yêu cầu tuyên truyền sâu rộng chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đặc biệt, tăng cường đầu tư Báo Cà Mau điện tử trở thành ấn phẩm báo chí quan trọng của tỉnh; là kênh thông tin đối ngoại hữu ích góp phần giới thiệu và quảng bá hình ảnh của Cà Mau đến với bạn bè thế giới.

Về thời gian hợp nhất: Hoàn thành thủ tục đăng ký xin giấy phép hoạt động theo quy định chậm nhất đến ngày 30/6/2020.

Định hướng phát triển của Báo Cà Mau trong thời gian tới là kế thừa và phát huy những thế mạnh của Báo Cà Mau và Báo ảnh Đất Mũi, xây dựng Báo Cà Mau trở thành cơ quan truyền thông đa phương tiện của Đảng bộ tỉnh, từng bước tiến tới phát hành hằng ngày, tạo ra những ấn phẩm báo chí đặc trưng của Cà Mau.

Báo Cà Mau trở thành lực lượng báo chí nòng cốt, đủ sức bao quát, chi phối thông tin trong phạm vi của tỉnh, khu vực, quốc gia và quốc tế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *